جزوه ی ریاضی درس 1نکته:هرگاه یک عدد بیش از یک علامت داشت می توان با استفاده از منفی شماریتعداد علامت ها را به یک علامت تبدیل کرد.

اگر تعداد منفی ها فردباشد علامت آن عدد منفیاست و اگر تعدادمنفی هازوج باشد علامت عدد مثبت است.مثال:

5-=(((5-)+)-)-

7+=((((7-)+9)-)+)+

نکته:اگر دو جمله ای های ساده شده هم علامت باشند عدد های آنهارا با هم جمع می کنیم ولی اگر نا هم علامتعلامت باشدانهارا از هم کم می کنیم مثال:

مجموع7+=5+2+هم علامت
مجموع7-=5-2-هم علامت


اختلاف3-=5-2+ناهم علامت
اختلاف3+=5+2-ناهم علامت
نکته:جمله بندی به ما کمک می کند تا بتوانبم علامت ها ی هر جمله را ساده کنیم.مثال:


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها